Afdeling Gebouwbeheer Hogeschool Utrecht kiest voor “Duurzame Gebouwenexploitatie”.

HermanDeGroot Ingenieurs is gevraagd samen met de afdeling Gebouwbeheer van de Hogeschool Utrecht een visie voor een duurzame gebouwenexploitatie op te stellen en daarbij leidend te zijn in het proces.

Doel

Het doel is een middellange en lange termijn visie (tot 15 jaar) voor de exploitatie van gebouwen te formuleren dat breed wordt gedragen door de afdeling/organisatie, om draagvlak te creëren voor de positie en wensen van de afdeling Gebouwbeheer binnen de Hogeschool Utrecht. Dit met het oog op de komende renovaties van gebouwen en de doelstellingen van de Hogeschool Utrecht. Een visie is dynamisch en kan in de tijd wijzigen.

Plan van Aanpak

Een duurzaamheidvisie stelt ambitieuze maar realistische doelen. Zij sluit aan bij de algehele organisatie (gebruik) en houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen van de omgeving en van de organisatie zelf. Voor een goede onderbouwing en een robuuste exploitatievisie zijn verschillende analyses uitgevoerd. Uitgaande van drie pijlers: Technologie, economie en instituties (formele en informele regels waarnaar men handelt).

Resultaat

Met behulp van een omgevingsanalyse en analyse van de organisatie zijn de positie en mogelijk toekomstige positie van de afdeling Gebouwbeheer ingeschat. Trends zijn geïdentificeerd; denk hierbij aan studenten aantallen, verandering in technologie, positie van het vastgoed in haar omgeving/gebied, verwachtingen vanuit de Hogeschool Utrecht etc. Er is aandacht aan zowel hoe de afdeling Gebouwbeheer haar rol ziet als de omgeving van haar werd verwacht, bijvoorbeeld van andere afdelingen. Vervolgens is onderzocht welke rol, vanuit de exploitatie, de afdeling in de toekomst zal hebben binnen de Hogeschool en wat haar past. Zo kan Beheer en Onderhoud van Gebouwen zich voorbereiden op wat komen gaat om soepel hierin mee te gaan.